Liepājas pašvaldība aicina pieteikt pretendentus "Gada balvai zinātnē"

Liepaja24.lv

Liepājas pilsētas pašvaldība līdz 14.novembrim aicina pieteikt pretendentus "Gada balvai zinātnē", kas tiek piešķirta Liepājas Universitātes (LiepU) akadēmiskajam personālam par izcilu un nozīmīgu pētniecisko darbību, kas piedāvā inovatīvus risinājumus, rosina tautsaimniecisko aktivitāti, stiprina nacionālo un novada identitāti, kā arī veicina Liepājas Universitātes kā zinātniskā centra atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

Kā pilsētas informācijas portālu Liepaja24.lv informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele, "Gada balva zinātnē" Liepājā tiks piešķirta jau sesto gadu.

Balva var tikt piešķirta šādās jomās: jaunā zinātnieka balva, gada promocijas pētījums, gada maģistra pētījums, gada balva starpnozaru pētniecībā, gada pētniecības aktivitātes, balva par mūža ieguldījumu zinātnē.

Balvai var tikt izvirzīts LiepU mācībspēks, pētnieks (arī autoru kolektīvs), maģistrants vai doktorants, kurš 2015./2016. akadēmiskajā gadā ir veicis nozīmīgus, atzītus pētījumus (monogrāfija, zinātniski raksti, mācību grāmata, izstrādātas tehnoloģijas, aizstāvēts promocijas vai maģistra darbs) vai kura pētnieciskās aktivitātes aizvadītajā akadēmiskajā gadā ir bijušas nozīmīgas Liepājai, Kurzemes reģionam, Latvijai vai starptautiskā mērogā.  

Pretendentus balvai var izvirzīt LiepU fakultāšu domes, LiepU zinātnisko institūtu padomes, kā arī pašvaldība un pašvaldības institūcijas.

Pieteikumi (izvirzītāja parakstīta rekomendācija, pretendenta CV, izvirzītā darba vai pētniecisko aktivitāšu apraksts) jāiesniedz Ekspertu komisijai līdz 14.novembrim Liepājas Universitātē (Lielā iela 14) 214.telpā darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00.