Elsberģe L. zvērināta advokāte

F.Brīvzemnieka 38, Liepāja, LV-3401
29221756 29221756

Apraksts

Zvērinātas advokātes Lindas Elsberģes birojs atrodas Liepājā. Savus klientus apkalpojam latviešu un krievu valodā. Specializējos šādos juridiskajos procesos: aizstāvība un pārstāvība kriminālprocesā, ģimenes tiesībās, parādu piedziņā un zaudējumu atlīdzībā, komerctiesībās, administratīvo pārkāpumu lietās un administratīvā procesā tiesā un iestādēs. 2008. gadā ieguvu maģistra grādu tiesību zinātnēs. Advokāta gaitas kā zvērināta advokāta palīgs uzsāku 2009. gadā. 2012. gadā nodevu advokāta zvērestu. Profesionālās darbības laikā dažādām juridiskām un fiziskām personām esmu sniegusi juridiskus pakalpojumus civillietās, krimināllietās, administratīvajās lietās, komerctiesību jomā. Pakalpojumu sniegšana ietver sevī arī tiesvedības stadiju.

Kontaktinformācija

Tālrunis 29221756

Nozares

Atslēgvārdi

Advokāti, zvērināti advokāti, zvērināts advokāts, zvērināta advokāte Linda Elsberģe, advokātu birojs, juridiskie pakalpojumi, administratīvās lietas, krimināllietas, civillietas, mantojuma lietas, pārstāvība tiesās, aizstāvība tiesā, tieslietas, advokāts civillietās, advokāts krimināllietās, administratīvo lietu advokāts, labs advokāts Kurzemē, Liepājā, parādu piedziņa, laulību šķiršana, mantojuma lietas, adopcijas lietas, īres tiesības, īpašumu tiesības, dzīvokļu tiesības, konsultācijas, juridiskā konsultēšana, jurista pakalpojumi, maksātnespējas procesi, maksātnespēja, ģimenes tiesības, ģimenes strīdi, laulības līgums, laulāto kopmantas dalīšana, zaudējumu piedziņa, alimenti, apelācijas, kasācijas, interešu pārstāvēšana. Piedalīšanās izmeklēšanas darbībās pirmstiesas kriminālprocesā, konsultācija aizstāvības pozīcijas izvēlē, procesa virzītāja rīcības vai lēmumu pārsūdzēšana, juridiskā palīdzība izlīguma slēgšanā, pārrunas par vienošanās slēgšanu, aizstāvība tiesā, piedalīšanās tiesās, kurās tiek lemts par drošības līdzekļa piemērošanu, kā arī lēmumu pārsūdzēšana, cietušā interešu pārstāvība kriminālprocesā, tostarp mantiskās kompensācijas pieteikuma sastādīšana, uzturēšana tiesā, laulības šķiršana, bērnu un vecāku mantiskās un nemantiskās attiecības, laulāto līgumiskās un likumiskās mantiskās attiecības, aizbildnība un aizgādnība, konsultācija, līgumu izvērtēšana un labošana, līgumu sagatavošana un saskaņošana ar otru darījuma pusi, (pakalpojumu, pirkuma, glabājuma, dāvinājuma, aizdevuma, patapinājuma, piegādes, maiņas, pārjaunojuma u. c. līgumi) prasījumi, kas izriet no likuma pārkāpumiem, prasījumi, kas izriet no līgumsaistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes, starpniecība strīdu atrisināšanā, juridiskā palīdzība izlīguma noslēgšanā, dokumentu, kas saistīti ar prasības celšanu tiesā vai paskaidrojumu sniegšanu, sagatavošana, prasītāja, atbildētāja vai trešās personas pārstāvība tiesā, konsultācija, starpniecība strīdos ar apdrošināšanas kompānijām, iesniegumu, pretenziju sagatavošana, nepieciešamības gadījumā pārstāvība tiesā, komersantu dibināšanas dokumentu sagatavošana, komersantu reģistrācijas dokumentu grozījumu sagatavošana, juridisko personu likvidācija, pārstāvība un konsultēšana, administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē un citās jomās, lēmumu, protokolu, sodu apstrīdēšana, dažādu iesniegumu sagatavošana, reģistrācijai valsts un pašvaldību reģistros nepieciešamo dokumentu sagatavošana, aizstāvība iestādē un tiesā, iestāžu izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana augstākā iestādē un pārsūdzēšana tiesā.