Kalvenes pamatskola

Kalvene, Skolas 1, Kalvenes p., Aizputes n., LV-3443
63497147 63497147